من فقط براي سايه خودم مي نويسم
:: HOMEPAGE :: E-MAIL :: Archive


ناقوس شوم مرگ مينوازد چنين بی رحم!

نوشته شده در ساعت ۱۳۸٤/۱٢/٦ توسط مريم

گمان ميكردم من هميشه اينجایم و تو هم هميشه مقابلم نشسته ای . من هميشه مينالم و تو هميشه گوش ميکنی . من هميشه ميخندم و تو هميشه راضی به همين لبخندی ..!

حال من اينجايم و تو نيستی . من می گريم و تو نمی بينی ...

چرا صدايم نميزنی ؟ چرا بلند نميشوی ؟ چرا ديگر جوابی نميدهی مگر نگفته بوديم که هميشه اينجايی هميشه مقابلم هستی هميشه در دسترسی !

........ ما از هم دوريم و مرگ به تک تک ما نزديک تر از خودمان ! گمان می کنيم که هميشه برای دل سپردن وقت هست برای عاشق بودن وقت هست برای نفس کشيدن !! غافل از اينکه دنيا خاکستر سرد زمان را بر صورت همه می پاشد !

دوستم رفت .. برای هميشه رفت و ما در بهتی مانديم و در عجبم که برای من که تنها يک دوست بود اينقدر فقدانش پيداست ! نزديکانش چه می کشند ! ...

Image hosting by TinyPic

طاقت من طاقت دل طاقت سنگ است غزل

نه در زمين نه در زمان جای درنگ است  بيا که وقت تنگ است

مرا حوصله تنگ است ...

چشمان منتظر مادرت بر درگاه خشکيده ست ميدانم ! تنگ است وقت برای ماندن ميدانم اما گناه ناکرده اش چه بود که اينچنين بود سرانجام ديدگان منتظرش !!     

....دلم پراست از گريه از هق هق که عمری ست پنهان شده بود . دلم تنگ است از روزهای شادی های محض .. دلم ميخواهد در خلوت شب های بی کسی قفسی بسازم از ميله های نامرئی و بنشينم در صفحه چوبی اش و بر سردرش بنويسم : ورود ممنوع

دلم ميخواهد لحظه را به خاطر لحظه بودنش دوست بدارم و تو را به خاطر آنکه در اين لحظه هستی اما توانم نميرسد .. غصه هايم اجازه پرزدن نميدهد ! .. راست است که می گويند آدم دل شکسته ديگر به پا نميخيزد ...

اين روزها هيچ کس نتوانست آرامم کند هيچ کس نفهميد چگونه شکست اين جام صدباره غرور هيچ کس شانه هايش را دمی به من قرض نداد ! هيچ کس مرا نديد که آرام گريه ميکنم ....

وقتی تو شب گم ميشدم ستاره شب شکن نبود

ميون اين شب زده ها کسی به فکر من نبود !

آن شب که پر زدی هيچ کس به فکرت نبود و امروز هم هيچ کس به فکر من ... فرداها هم هيچ کس به فکر هيچ کس نيست .. سرها در گريبان است که سرما سخت سوزان است !

اين است روزگار ما .. از اين تكرار بيهوده دلم تنگه ... هميشه يك غم و يك درد و يك كابوس ! ....

                     Image hosting by TinyPic


هر كسي هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

چند هم نفس لينک ثابت مطلب | ابتداي صفحه